Scriptus Reclame Design • Web
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Scriptus Reclame

R.W.A. Dijs h.o.d.n. Scriptust.h.o.d.n. Scriptus Design Oud Loosdrechtsedijk 186c 1231 NG Loosdrecht

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: Inschrijfnummer K.v.K. voor Gooi-, Eem- en Flevoland: 320745770000(AS 159-17)

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht tot het ontwerpen en/of vervaardigen van/het adviseren over reclameproducten en aanverwante diensten - zoals het ontwerpen en ontwikkelen van websites - van R.W.A. Dijs h.o.d.n. Scriptus t.h.o.d.n. Scriptus Design, gevestigd te Loosdrecht, hierna te noemen “de gebruiker”.
2.     De opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
3.     Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van de gebruiker, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
4.     Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5.     Onder “documenten” wordt verstaan: door de gebruiker en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken tekeningen, schetsen, adviezen, content e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.
6.     Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die de gebruiker en/of de wederpartij (moet) verstrekken.
7.     Onder “zaken” wordt verstaan: door de gebruiker te ontwerpen/vervaardigen reclameproducten, zoals folders, brochures, logo’s e.d., maar eventueel ook belettering, vlaggen, banieren, reclameborden e.d.
8.     Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
9.     Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
10.  Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

Artikel 2: Aanbod
1.     Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. De gebruiker mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
2.     Een samengesteld aanbod verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
3.     Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag de gebruiker de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
4.     Het aanbod, de prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of toekomstige opdrachten.
5.     Getoonde modellen, voorbeelden van ontwikkelde websites of te leveren zaken evenals omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
6.     De gebruiker mag de ten behoeve van het aanbod gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen als hij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 3:  Totstandkoming overeenkomsten
1.     De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van de gebruiker heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de gebruiker schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2.     De gebruiker is pas gebonden aan:
a.     een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b.     mondelinge afspraken;
c.     aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of odra de gebruiker - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.
3.     De wederpartij voorziet zijn opdracht van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard en inhoud van de opdracht en maakt wijzigingen in een al verstrekte opdracht eveneens schriftelijk en duidelijk omschreven kenbaar aan de gebruiker.

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven
1.     Tenzij partijen een vaste vergoeding overeenkomen, berekent de gebruiker de vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van de gebruiker bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
2.     De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
3.     Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag de gebruiker een toeslag berekenen over het uurtarief.
4.     De gebruiker mag een overeengekomen vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan de gebruiker en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de prestatie te leveren tegen de overeengekomen vergoeding.
5.     De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzend- of transportkosten, reiskosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
6.     Indien zich tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, mag de gebruiker de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.

Artikel 5: Inschakeling derden
Als de gebruiker dit nodig acht, mag hij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij
1.     De wederpartij zorgt ervoor dat:
a.     hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie - zoals wensen/eisen, foto’s, logo’s, kleuren, lettertypes e.d. - tijdig en op de door de gebruiker gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;
b.     eventuele aan de gebruiker te verstrekken gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
c.     de gebruiker - bij werkzaamheden op locatie - op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot deze locatie. Deze locatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
d.     de gebruiker op voornoemde locatie kosteloos kan beschikken over de door hem gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit en internet. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van/storing in deze voorzieningen zijn voor rekening van de wederpartij;
e.     er op deze locatie een ruimte beschikbaar is waar apparatuur en overige eigendommen van de gebruiker opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden, indien de werkzaamheden meerdere dagen in beslag nemen;
f.      op bedoelde locatie kosteloos de door de gebruiker in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.

2.     De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
3.     De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de apparatuur/eigendommen die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen.
4.     Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag de gebruiker de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
5.     Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van de gebruiker niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

Artikel 7: Vertrouwelijke informatie
1.     De gebruiker houdt alle informatie die hij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de wederpartij heeft verkregen geheim. De gebruiker verstrekt deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
2.     De gebruiker neemt alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen om deze informatie geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor zijn werknemers en derden die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
3.     De geheimhoudingsplicht geldt niet indien de gebruiker als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak de vertrouwelijke informatie moet openbaren en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt ook voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.

Artikel 8: Risico van opslag informatie
a.     De gebruiker bewaart alle van de wederpartij ontvangen informatie gedurende de looptijd van de overeenkomst en slaat deze op zorgvuldige wijze op. De gebruiker neemt alle redelijkerwijs te nemen maatregelen om het verloren gaan van of ongewenste toegang tot deze informatie (bijvoorbeeld door virussen, technische storingen, cybercriminaliteit e.d.) te voorkomen. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, verwerkt de gebruiker de informatie conform deze wet en meldt hij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie eveneens conform deze wet.
b.     De gebruiker is echter nooit aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van voornoemde informatie - al dan niet door cybercriminaliteit -, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij zorgt er voor dat hij altijd het origineel of een kopie bewaart van de aan de gebruiker verstrekte informatie.

Artikel 9: Levering, (op)leveringstermijnen
1.     Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien de gebruiker zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
2.     De gebruiker mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk dan wel periodiek factureren.
3.     Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand of het magazijn van de gebruiker verlaten of de gebruiker aan hem heeft meegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.
4.     Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door de gebruiker te bepalen wijze. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.
5.     Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie, zaken en/of documenten (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, mag de gebruiker de zaken en/of de documenten voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt de gebruiker dan binnen een door de gebruiker gestelde redelijke termijn in staat de prestatie, de zaken en/of de documenten alsnog te leveren of haalt de zaken alsnog af.
6.     Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, de zaken/documenten vernietigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van de gebruiker en/of het recht van de gebruiker alsnog nakoming te vorderen niet aan.

Artikel 10: Voortgang, uitvoering overeenkomst
1.     Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de werkzaamheden/website of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
a.     de gebruiker niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
b.     de gebruiker niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
c.     er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
heeft de gebruiker recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
2.     Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd,
mag de gebruiker de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
3.     De gebruiker spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag de gebruiker de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
4.     De gebruiker voert de opdracht goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit. De gebruiker volgt de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op.
5.     De gebruiker wijst de wederpartij op onvolkomenheden, fouten, gebreken, eventuele problemen e.d. in/bij de door of namens de wederpartij:
a.     verstrekte documenten;
b.     voorgeschreven/gewenste (druk)technieken, werkwijzen e.d.;
c.     gegeven aanwijzingen;
d.     ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen.
voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken, problemen e.d. relevant zijn voor de prestatie van de gebruiker en hij hiermee bekend is of kan zijn.
6.     De gebruiker informeert de wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
a.     bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden, diensten en/of leveringen;
b.     indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt de gebruiker eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft de gebruiker in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.
7.     Tenzij partijen anders overeenkomen, is in de opdracht niet inbegrepen het doen van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, handelsnaamrechten, portretrechten en overige rechten van intellectuele eigendom.
8.     Meerwerk moet schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit de opdracht voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht. De gebruiker mag de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening brengen.
9.     De wederpartij controleert zorgvuldig ieder conceptdocument dat de gebruiker aan hem voorlegt en maakt zo spoedig mogelijk zijn reactie aan de gebruiker kenbaar. Indien nodig, past de gebruiker het concept aan en legt dit nogmaals ter goedkeuring voor. De gebruiker kan daarbij verlangen dat de wederpartij de definitieve versie per pagina voor akkoord parafeert of hiervoor een schriftelijke akkoordverklaring ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde documenten pas gebruiken na voornoemd akkoord.
10.  Indien de gebruiker al goedgekeurde documenten moet wijzigen, geldt dit als meerwerk en mag de gebruiker de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij doorberekenen.

Artikel 11: Ontwikkelen van een website
1.     De wederpartij stelt alle voor de ontwikkeling benodigde informatie tijdig en in de door de gebruiker gewenste vorm aan hem ter beschikking. De aangeleverde bestanden, gegevensdragers, software e.d. moeten voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van eventuele licenties bij derden voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dat de gebruiker op verzoek van de wederpartij op de website plaatst.
2.     Partijen leggen de functionaliteiten, eigenschappen, kenmerken e.d. van de te ontwikkelen website schriftelijk vast. De omvang van de verplichtingen van de gebruiker wordt uitsluitend bepaald door wat partijen schriftelijk overeenkomen.
3.     Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, verkrijgt de wederpartij een volledige, niet-overdraagbare, licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp van de website vanaf het moment dat hij volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
4.     De gebruiker behoudt de copyrights op de losse elementen wat betreft zijn eigen beeldcreaties, programmeringen, teksten, beeldconcepten e.d. en mag zijn naam op de daarvoor overeengekomen wijze op de website plaatsen.
5.     De wederpartij mag voor het dagelijks gebruik van de website - binnen de schriftelijk overeengekomen grenzen - wijzigingen aanbrengen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en boomstructuren.
6.     Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker, mag de wederpartij geen variant of afgeleide van het ontwerp van de website (laten) maken of (elementen van) dat ontwerp buiten de website/de tussen partijen gemaakte afspraken toepassen of gebruiken.
7.     Indien de gebruiker adviseert om een bepaalde provider/andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website in te schakelen, is hij niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze provider/dienstverlener.

Artikel 12: Oplevering en acceptatie van de ontwikkelde website
1.     Op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn en de website gebruiksklaar is, informeert de gebruiker de wederpartij hierover.
2.     De website is conform de overeenkomst opgeleverd op het moment dat de wederpartij de werking van de website en de hiervoor overeengekomen specificaties, eigenschappen, functionaliteiten e.d. heeft gecontroleerd en de opleverstaat/akkoordverklaring voor goedkeuring heeft getekend.
3.     De website wordt geacht te zijn goedgekeurd indien:
a.     de wederpartij binnen een tussen partijen overeengekomen testperiode niet heeft gereclameerd bij de gebruiker;
b.     - bij gebreke van een testperiode - de wederpartij binnen een periode van 2 weken na de in het eerste lid bedoelde mededeling niet heeft gereclameerd bij de gebruiker.
4.     Indien de wederpartij binnen/bij een overeengekomen testperiode of acceptatietest gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. constateert, meldt hij deze schriftelijk en gedetailleerd aan de gebruiker. De gebruiker herstelt de geconstateerde gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. binnen een redelijke termijn na melding. De herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van de gebruiker, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij of andere niet aan de gebruiker toe te rekenen oorzaken. Tenzij partijen anders overeenkomen, is herstel van eventueel verloren gegane gegevens voor rekening van de wederpartij.
5.     Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de website, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring.
6.     Indien de wederpartij na oplevering nog wijzigingen wenst aan de website, wordt dit aangemerkt als meerwerk. De gebruiker mag de hieruit voortvloeiende kosten en de hieraan bestede tijd afzonderlijk bij de wederpartij in rekening brengen.
7.     Indien de wederpartij na de oplevering of herstelperiode nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

Artikel 13: Klachten
1.     De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, fouten en/of afwijkingen in aantallen, kleuren e.d. op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze - bij gebreke daarvan - binnen 2 werkdagen schriftelijk aan de gebruiker. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
2.     Overige klachten over de geleverde zaken meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan de gebruiker. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt voor de uit assortiment geleverde zaken een termijn van 1 jaar na levering.
3.     Documenten die niet eerst in concept zijn voorgelegd, controleert de wederpartij direct bij ontvangst. Fouten en/of onvolkomenheden die in redelijkheid bij een eerste controle geconstateerd kunnen worden meldt hij uiterlijk binnen 2 werkdagen schriftelijk aan de gebruiker. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de documenten geacht leesbaar en compleet te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
4.     Klachten over verrichte werkzaamheden meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen een door de gebruiker gestelde (garantie)termijn na oplevering - schriftelijk aan de gebruiker. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
5.     Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
6.     Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
7.     De wederpartij stelt de gebruiker in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is of de gebruiker de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
8.     Retourzending vindt plaats op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
9.     Geen klachten zijn mogelijk over:
a.     de vormgeving, stijl en/of compositie van foto’s. Tenzij partijen hierover specifieke afspraken hebben gemaakt, valt dit onder de artistieke vrijheid van de gebruiker;
b.     onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of over onvolkomenheden die ontstaan doordat overeengekomen werkzaamheden worden verricht aan dergelijke zaken, indien deze onvolkomenheden/eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen;
c.     verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen - al dan niet tussen verschillende drukken - voor zover het in de branche geaccepteerde afwijkingen betreft;
d.     fouten in reeds goedgekeurde documenten;
e.     zaken die na ontvangst door de wederpartij geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 14: Garanties
1.     De gebruiker voert de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
2.     De gebruiker staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.
3.     Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert de gebruiker zich op de informatie die de fabrikant of leverancier verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde zaken of de gebruikte materialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. De gebruiker informeert de wederpartij hierover.
4.     Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert de gebruiker alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
5.     Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken of werkzaamheden overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
6.     Bij een terecht beroep op overeengekomen garanties zorgt de gebruiker - naar zijn keuze - kosteloos voor correctie, herstel of vervanging van geleverde zaken/documenten, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden/dienstverlening dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 15: Aansprakelijkheid
1.     Buiten de expliciet overeengekomen of door de gebruiker gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.
2.     De gebruiker is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3.     De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
4.     Indien de gebruiker aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de (op)geleverde zaken/website en/of de verrichte werkzaamheden.
5.     Bij duurovereenkomsten is de schadevergoedingsplicht beperkt tot het over de laatste 3 maanden verschuldigde factuurbedrag, indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt.
6.     Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij de gebruiker hiervoor aanspreken.
7.     Indien de gebruiker zijn werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door/namens de wederpartij verstrekte documenten, is hij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
8.     Als de wederpartij materialen voor verwerking beschikbaar stelt, is de gebruiker verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen zelf.
9.     De gebruiker is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op toepasselijke garanties - indien de schade is ontstaan door:
a.     ondeskundig gebruik en/of gebruik in strijd met het doel van het (op)geleverde of gebruik in strijd met de door/namens de gebruiker verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
b.     ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
c.     fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte/voorgeschreven informatie of materialen;
d.     aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;
e.     of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat de gebruiker adviseerde en/of gebruikelijk is;
f.      of doordat door/namens de wederpartij reparaties of wijzigingen/bewerkingen aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker.
10.  De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker voor eventuele aanspraken van derden.
11.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 16: Betaling
1.     De gebruiker mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen.
2.     Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
3.     Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4.     Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag de gebruiker bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
5.     Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag de gebruiker de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
6.     Bij uitblijven van volledige betaling, mag de gebruiker de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de gebruiker eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
7.     Ontvangen betalingen brengt de gebruiker eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
8.     De wederpartij mag de vorderingen van de gebruiker niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op de gebruiker heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 17: Intellectuele eigendomsrechten
1.     Tenzij partijen anders overeenkomen of uit de aard van het geleverde anders voortvloeit, is en blijft de gebruiker de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door hem in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde zaken, documenten, websites e.d. De uitoefening van deze rechten is uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden. Dit betreft - onder meer - intellectuele eigendomsrechten inzake de bij de ontwikkeling van de websites geleverde databases en broncodes. Tenzij partijen anders overeenkomen, verkrijgt de wederpartij ten aanzien van genoemde databases en broncodes alleen de (gebruiks)rechten die partijen schriftelijk overeenkomen.
2.     Dit betekent onder meer, dat de wederpartij de door de gebruiker geleverde of vervaardigde:
a.     documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze niet mag vermenigvuldigen en niet aan derden mag verstrekken noch derden hierin inzage mag verlenen;
b.     zaken, websites of onderdelen hiervan niet  mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d.;
zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker.
3.     De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan de gebruiker verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Hij is aansprakelijk voor eventuele schade die de gebruiker door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart hem voor aanspraken van deze derden.

Artikel 18: Retentierecht
1.     De gebruiker mag het verstrekken/de teruggave van door hem voor de wederpartij vervaardigde of bewerkte documenten - die hij in het kader van de overeenkomst onder zich heeft - opschorten, totdat de wederpartij alle opeisbare vorderingen ter zake van die overeenkomst heeft betaald.
2.     De gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het uitgeoefende retentierecht.

Artikel 19: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
1.     De gebruiker mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a.     in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
b.     (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c.     door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d.     onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e.     anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
2.     De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 20: Overmacht
1.     Bij overmacht van de wederpartij of de gebruiker, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2.     Onder overmacht van de gebruiker wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of overige zwaarwegende redenen aan zijn zijde.
3.     In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij de gebruiker: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de gebruiker of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
4.     Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment nakomen.

Artikel 21: Annulering, opschorting
1.     Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag de gebruiker van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van de gebruiker en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
2.     De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
3.     De gebruiker mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
4.     Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte werkzaamheden en leveringen per direct opeisbaar en mag de gebruiker deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door de gebruiker zijn gereserveerd voor de opschortingperiode.
5.     Kosten die voor de gebruiker voortvloeien uit het hervatten van de werkzaamheden en/of leveringen, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag de gebruiker de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

Artikel 22: Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1.     Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.     Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker, maar de gebruiker behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
3.     Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag de gebruiker er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 8 september 2020